Systemy Zarządzania

Wychodząc na przeciw wymaganiom Klienta w warunkach ciągle rosnącej konkurencji wymuszającej zmiany, najwyższe kierownictwo firmy ND Service Sp. z o.o. postanawia: dołożyć wszelkich możliwych starań dla uporządkowania działań swojej organizacji, w celu ciągłej identyfikacji oczekiwań Klienta,  definiowania środków do ich realizacji, kontroli wykonania zamierzeń oraz podporządkowania wszystkich działań  SYSTEMOWI  JAKOŚCI.

Celem najwyższego kierownictwa jest uświadomienie wszystkim zatrudnionym w naszej organizacji pracownikom, jak istotny jest system zarządzania jakością oraz jakość realizowanych działań dla Klienta.  W świetle zamierzonego celu, najwyższe kierownictwo dołoży wszelkich starań aby SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ co najmniej spełniał wymagania  normy PN-EN ISO 9001:2009.

System zarządzania jakością w firmie ND Service obejmuje swym zakresem: produkcję, sprzedaż i serwis systemów hydrauliki siłowej, elektryki i mechaniki na urządzeniach off-shorowych i morskich. Od 2011 roku jest on pdfcertyfikowany przez towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas.

Zarząd organizacji, określając ramy polityki BHP oraz uwzględniając potrzeby BHP w planach krótko – i długo terminowych, zarówno w sferze materialnej, jak również w zakresie poszerzenia i uzupełnienia wiedzy pracowników poprzez szkolenia, dokłada wszelkich starań na rzecz stałej poprawy stanu BHP w Spółce.

Deklaracja BHP Spółki wyraża zobowiązanie Zarządu do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,
  • stałej poprawy stanu BHP,
  • spełnienie wymagań prawnych z zakresu BHP,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków,
  • podnoszenie kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników w zakresie BHP.

W 2013 roku podjęto decyzję o wdrożeniu w organizacji systemu zarządzania BHP opartego o wymagania normy OHSAS 18001:2007.